Historyczny budżet Stalowej Woli uchwalony

Historyczny budżet Stalowej Woli uchwalony

Historyczny budżet Stalowej Woli uchwalony

16 grudnia Radni Miejscy uchwalili historyczny budżet miasta na 2017 rok, który opiewa na kwotę 339 mln zł. Jak zapowiedział Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny, w przyszłym roku Stalowa Wola stanie się jednym wielkim placem budowy.

– Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2017 rok, to budżet historyczny z kilku powodów. To budżet rekordowy pod względem wielkości przygotowanego planu do realizacji na przyszły rok.  Aby pokazać jego skalę wzrostu i wielkości chciałbym zaprezentować pewien progres, w którym wspólnie uczestniczymy od początku tej kadencji, od uchwalenia budżetu 2015 i 2106 roku. Budżet w 2015 roku opiewał na kwotę 193 248 00 zł. Budżet roku 2016, który był przygotowywany przez nas i był wynikiem rocznej pracy naszego samorządu wyniósł 224 518 000 zł. Budżet, który mam dzisiaj przyjemność poddać Państwu pod głosowanie zamknie się w kwocie 339 481 836 zł. To budżet pod względem wielkości, którego nigdy w historii Stalowej Woli nie było. Budżet nie przekroczył bowiem nigdy 250 mln zł, nie mówiąc już o 300 mln zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Uchwalony budżet zakłada dochody o łącznej kwocie 314.508.457,32 zł, w tym: dochody bieżące – 238 101 904,31 zł i dochody majątkowe – 76 406 553,01 zł oraz wydatki w wysokości 339 508 457,32 zł. Deficyt ma nie przekroczyć 25 mln zł i być sfinansowany z kredytów bankowych. Wydatki inwestycyjne na realizację 66 zadań opiewają na kwotę 111 577 227,99 zł, z czego 54 mln zł będą stanowiły dofinansowania zewnętrzne w postaci środków unijnych i rządowych.

– Te 111 mln zł, które zostaną zainwestowane w naszym mieście, to nic innego jak rozpoczęcie wielkiego placu budowy, który będzie trwał od 2017 do 2019 roku na terenie Stalowej Woli. Ten wielki plac budowy obejmuje nie tylko zasadę zrównoważonego rozwoju, pod względem terytorialnego rozwoju miasta, czyli docenienia każdego osiedla. Strategia i plan tego budżetu, zakłada, że przygotowane inwestycje dają zrównoważony rozwój także pod względem funkcji poszczególnych miejsc, oczekiwań mieszkańców. To nie jest jedno zadnie, jeden kierunek rozwoju miasta. To szereg działań bardzo oczekiwanych, to wsparcie usług, handlu, przemysłu, strefy ekonomicznej i rozwoju gospodarczego, to szereg strategicznych rozwiązań komunikacyjnych – uzasadniał Prezydent Miasta.

Podczas sesji Rady Miasta Prezydent przekonywał, że to dobry budżet, omówił też najważniejsze inwestycje. Przypomniał, że większość z nich powstanie z ogromnym dofinansowaniem z zewnątrz, z dotacji ze środków europejskich udzielanych za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również wsparcia rządowego. Jak zaznaczył Prezydent Nadbereżny, biorąc pod uwagę dobry klimat jaki wytworzył się wokół Stalowej Woli, nie wykorzystanie możliwości dofinansowania byłoby dużym zaniedbaniem. – Nie należę do ludzi strachliwych, nie zostałem prezydentem żeby się bać. Odwaga nie oznacza braku pokory. Mam świadomość skali inwestycji w mieście – stwierdził Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. – Czas zbliżającej się perspektywy unijnej będzie należał tylko do odważnych. Albo skorzystamy my albo zrobią to inni – wtórował mu radny Edmund Myszka.

Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu – Daniel Hausner i Franciszek Zaborowski.

Inwestycje majątkowe zaplanowane na 2017 rok:

– Mobilny MOF Stalowej Woli – autobusy – 2 600 037 zł,

– Zakup wiat przystankowych – 20 000 zł,

– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025 R ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli – 3 500 000 zł,

– Przebudowa drogi gminnej Nr G100911R ul. Lipowej w Stalowej Woli – 6 765 411 zł,

– Modernizacja dróg na os. Rozwadów – 300 000 zł,

– Modernizacja ulic na terenie miasta (os. Poręby, os. Rozwadów, os. Piaski) – 700 000 zł,

– Budowa ul. Szkolnej – II etap – 400 000 zł,

– Budowa parkingu przy PSP 7 – II etap – 250 tys. zł,

– Budowa przejścia przez tory kolejowe między dworcem PKS-u a budynkiem Metalowiec – 1 360 000 zł,

– Modernizacja ul. Sandomierskiej – 60 000 zł,

– Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną – 400 000 zł,

– Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 – 90 000 zł,

– Budowa ulic na os. Zasanie (PT)- 50 000 zł,

– Modernizacja dróg na terenie HSW – I etap – 200 000 zł,

– Budowa parkingów przy ul. Metalowców 17 – 90 000 zł,

– Budowa parkingów pry ul. Metalowców 5 i 7 – 110 000 zł,

– Wykonanie strefy płatnego parkowania na ul. Okulickiego – 300 000 zł,

– Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Ofiar Katynia i Solidarności – 950 000 zł,

– Budowa parkingu przy ul. Tołwińskiego 234 685 zł,

– Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez tworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T – 14 363 563,88 zł,

– Zakup gruntów i nieruchomości (ARP+ Kino) – 2 342 775,55 zł,

– Budowa placów zabaw na terenie miasta – 350 000 zł,

– Modernizacja Ogródka Jordanowskiego – 2 000 000 zł,

– Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli – PT – 1 500 000 zł,

– Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zagospodarowanie zieleni pomiędzy garażami a budynkiem Urzędu Miasta w Stalowej Woli wraz z dojściem do windy – 320 000 zł,

– Zakup sprzętu do Urzędu Miasta – 140 050 zł,

– Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej – 70 000 zł,

– Budowa przedszkola przy ul. KEN w Stalowej Woli – 150 000 zł,

– Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli – 18 000 zł,

– Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – 1 256 152,04 zł,

– Ucyfrowienie aparatu RTG Duo – Diagnost w SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli – 235 200 zł,

– Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli- 5 755 804,38 zł,

– Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli- 1 344 321,45 zł,

– Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli – 17 466 zł,

– Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola- 100 000 zł,

– Odwodnienie terenu przy garażach (ul. Hutnicza, 1-go Sierpnia) – I etap – 200 000 zł,

– Budowa kanalizacji deszczowej ul. Staszica 3, 3a i b – 250 000 zł,

– Budowa wodociągów w Stalowej Woli – 100 000 zł,

– Budowa systemu zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej – koncepcja – 35 000 zł,

– Zakupy inwestycyjne do Wydziału Gospodarki Odpadami – 20 000 zł,

– Rekultywacja stawów osadowych 1 – 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli – 10 036 464 zł,

– Budowa oświetlenia os. Zasanie – 50 000 zł,

– Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola – 300 000 zł,

– Zakup i wdrożenie systemu monitoringu nośników energii – 30 000 zł,

– Budowa oświetlenia os. Piaski III ul. Jodłowa – 50 000 zł,

– Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej – 50 000 zł,

– Budowa oświetlenia os. Karnaty – 40 000 zł,

– Zwiększenie efektywności energetycznej gmin Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie elektrowni słonecznych w modernizacji infrastruktury oświetlenia drogowego gmin Polski Wschodniej – 27 000 zł,

– Mikroinstalacje w OZE w Gminie Stalowa Wola – 3 779 411,77 zł,

– Zagospodarowanie terenu za Przedszkolem Nr 11 – PT – 60 tys. zł,

– Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. PCK 10 – 150 000 zł,

– Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 – 150 000 zł,

– Rewitalizacja terenu przyblokowego w rejonie budynku przy ul. Dmowskiego 8A – 100 000 zł,

– Budowa sanitariatu przy Pasażerskim Dworcu Kolejowym w Stalowej Woli – 120 000 zł,

– Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 200 000 zł,

– Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Stalowej Woli – 100 000 zł,

– Rewitalizacja os. Rozwadów – koncepcje – 25 000 zł,

– Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 – 300 000 zł,

– Budowa linii światłowodowych do połączenia jednostek miejskich – 2 800 000 zł,

– Zagospodarowanie terenów „Kokoszej Górki” – 150 000 zł,

– Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli – 50 000 zł,

– Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR-u – 12 372 194 zł,

– Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola – 3 779 411,77 zł,

– Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych – 3 775 253,84 zł,

– Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli – 2 500 000 zł,

– Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – 123 389, 31 zł,

– Ochrona miejsc pamięci narodowej w Stalowej Woli – 50 000 zł,

– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 200 000 zł,

– Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – 21 089 972 zł,

– Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy PSP Nr 3 w Stalowej Woli – 40 000 zł,

– Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Społecznej – 60 000 zł,

– Modernizacja boiska na os. OZET – 50 000 zł,

– Zakup słupa skrajnego rzutni KLM 7/10-A z systemem ochronnym i transportem – 20 664 zł

Author: admin

Comments are disabled.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress